sdílej

sdílejte na facebooku

sdílejte na twitteru

   ÚVODNÍK      Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno, takže nejste pozadu v žádném daru milosti /řecky CHARISMATA/ a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus.

(1K 1,6-7)


   Již v minulém „úvodníku“ jsem psal, že apoštol Pavel nebyl nějakým pouhým „mluvkou“. Jeho evangelium mělo moc, jeho evangelium fungovalo.
    Občas mi někdo položí otázku, kam bych zařadil náš sbor? Zda-li jsme tradiční, tradiční evangelikálové nebo charismatici či letniční. Popravdě, já to nijak neřeším a nikdy jsem neřešil. A vlastně, je mi jedno, kdo a kam nás chce zařadit.
    Je pro mě ovšem důležité, co o tom, jak má takový biblický sbor vypadat, říká Písmo.
    Apoštol a jeho evangelium mělo moc a to ve všech ohledech. Moc lásky a milosti, moc ke spasení, moc k uzdravení a osvobození od jakékoliv spoutanosti.
    Dokonce, a to je někdy pro nábožné křesťany zarážející, tyto věci „fungovaly“ i v korintské církvi. Korintský sbor nepatřil mezi výstavní vzory křesťanství, a přece se zde všemi aspekty evangelia setkáme.
    Pavel píše, že „svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno“. Ptáte se jak? Odpověď následuje „Nejste pozadu v žádném daru milosti“, tj. řecky - charismat.
    Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, ABY se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ALE na moci Boží. (1K 2,4-5)
    To, čím sám apoštol „disponoval“, se projevovalo i v korintském sboru, mezi korintskými křesťany. Neslýchané.
    Aby tomu všem dal „hlavu a patu“, vyučuje a popisuje CHARISMATA ve 12. kapitole a pokračuje až do kapitoly 14. Nejsem zastáncem nějakých „hnutí“, jsem zastáncem biblické církve.
    Dary milosti (charismata) k církvi neodmyslitelně STÁLE patří. To, že se neprojevují, je především proto, že se o nich málo (nebo vůbec) vyučuje. Některé zmatky a nedorozumění způsobily sami některé např. letniční církve. Ale jen proto, že jiní rádoby „křesťané“ jiné třeba upalovali, přestanu číst, studovat Písmo svaté?
    Řeknu to takhle; jsem znovuzrozený, Duchem svatým naplněný, mám milost modlitby v jazycích i schopnost je vykládat a modlím se za další biblické projevy CHARISMAT.V Kristu
Pavel Kalous, pastorPoslední aktualizace: 22/07/17 23:50

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Naše křesťanské společenství nepobírá ani nepožaduje od státu žádné finanční prostředky. Jeho činnost a aktivity jsou hrazeny jedině a pouze z dobrovolných darů svých členů, sympatizujících dárců či sponzorů.

kdo jsme

Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které uznává Písma Starého i Nového zákona

jako Bohem určený základ své víry a života, věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele, a přijímají Ducha svatého jako Kristova přítomného zástupce na Zemi. Ichthys je svobodným společenstvím, které může navštívit každý bez rozdílu barvy pleti, společenského postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu.

Kristus pověřil své následovníky, aby šli ke všem národům, získávali mu učedníky, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učili je, aby zachovali všechno, co jim přikázal. Jinde říká - "Milujte." Naše víra nechť se uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství křesťanů, jejichž životní styl ukazuje na toho, v koho uvěřili a oslavili tak Jeho jméno.


AKTUÁLNĚ
Téma pro biblické skupinky.

Téma: Život a služba první církve (… navraťme se ke kořenům).

Skutky apoštolské 3:1  Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. 2  Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození; každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. 3  Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. 4  Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: "Pohleď na nás!"… (čti celou kapitolu)


POZOR. POZOR. POZOR.

CD-novinka naší hudební chválicí skupiny: "Slunečnice."
Vyjde v průběhu roku 2017.


Základy víry.

V úterý - 25. červenec (18:00).

Téma: Konec světa, 2.Kristův příchod, antikrist ...

Lekce jsou zdarma a k ničemu nezavazují.

Každý je srdečně vítaný.


Biblická hodina: středa 26. červenec - 18.00

Téma: Služba nedokonalých (12. část, „Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás …“)

Text: Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. (2Korintským 4,7)


Nedělní shromáždění: 23. červenec - 9.30

Téma: Moábská Rút.

…  Ti se oženili s Moábkami. Jedna se jmenovala Orpa, druhá Rút. Sídlili tam asi deset let. Oba, Machlón i Kiljón, rovněž zemřeli, a tak ta žena zůstala sama, bez dětí i bez muže.  Proto se přichystala se svými snachami k návratu z Moábských polí. Uslyšela totiž na Moábských polích, že Hospodin se opět přiklonil ke svému lidu a dal mu chléb. Odešla tedy se svými snachami z místa, kde přebývala. Když se vracely do judské země,  vybídla cestou Noemi obě své snachy: "Jděte, vraťte se každá do domu své matky. Nechť vám Hospodin prokáže milosrdenství, jako jste je vy prokazovaly zemřelým i mně." ... (čti celé Rút 1,1-22)


Co nás čeká:

_Setkání "dorostu" - každý pátek, 17.00 (bližší info Naděje Z. a Lukáš K.)

_

_ Sarang church /Jižní Korea/ - neděle 13. srpen (návštěva ze spřáteleného sboru)

_ Harvey Boyd /USA/ - víkend 1. - 3. září (vyučuje a slouží službou uzdravení)

_ prof. Hong /Jižní Korea/ - neděle 17. září (téma: Evangelizace)

_ Den pro Izrael - neděle 5. listopad – 16.00 (RNDr. Mojmír Kallus s hostem z Izraele)alternativní navigace

HOME|ARCHA|ENGLISH CAMP|MLÁDEŽ|KE STAŽENÍ|GALERIE|KAPELA|KONTAKT


TOPlist