sdílej

sdílejte na facebooku

sdílejte na twitteru

   ÚVODNÍK      Mirjam s Áronem mluvila proti Mojžíšovi kvůli kúšské ženě, kterou si vzal; pojal totiž za ženu Kúšanku. Říkali: "Což Hospodin mluví jenom prostřednictvím Mojžíše? Což nemluví i naším prostřednictvím?" Hospodin to slyšel. Mojžíš však byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi.

(Nu 12,1-3)


      Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte!

(Ž 105,15)


    Vždy, když se někdo postaví proti pomazaným služebníkům, jímá mě svatá „hrůza“. Vím moc dobře, co k tomu Písmo říká. David, ještě jako mladík, ačkoliv byl králem Saulem mnohokrát pronásledován, Saul po něm házel kopím, nikdy se David proti němu nepostavil, natož, aby proti němu jakkoliv útočil. Dokonce, i když k tomu měl příležitost, kterou jeho souputníci považovali za „to je od Hospodina“, na krále nezaútočil.
    Svým mužům řekl: "Chraň mě Hospodin, abych se dopustil něčeho takového na svém pánu, na Hospodinově pomazaném, a vztáhl na něho ruku. Je to přece Hospodinův pomazaný!" Těmi slovy David své muže zarazil a nedovolil jim povstat proti Saulovi. Saul vstal, vyšel z jeskyně a šel svou cestou. (1S 24,7-8)
    Občas někdo namítne, že jsme si před Bohem přece všichni rovni. Jistě, amen! Ale ne svým povoláním (pomazáním)! Miriam, když mluvila proti Mojžíšovi (a Bůh to slyšel), vážně onemocněla! Kórachovci na tom byli ještě mnohem hůře, zemřeli! Míkal, když pohrdla Davidem, nikdy neměla děti! Nepěkný byl konec krále Achaba a jeho ženy Jezábel, kteří stáli nejen proti Eliášovi, ale i proti dalším Božím prorokům. Zažil jsem to v církvi kolem sebe, i na vlastní kůži. Smutné osudy těch, kteří stáli či osnovali pikle proti pomazaným Božím, vážné zdravotní problémy, absence požehnání v práci či firmě, v rodině, sebevraždy, psychické problémy, neplodnost …
    Kdysi jsem se ptal jednoho bratra z jednoho sboru, který si ztěžoval na své představené v církvi, zda-li se za ně také pravidelně modlí, zda-li si dává pozor na jazyk, když mluví o svých autoritách s třetí osobou, řekl, že ne ...  
    Poslouchejte ty, kteří vás vedou, a buďte poddajní; bdí totiž nad vašimi životy jako ti, kdo budou muset složit účty. Ať to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece nebylo prospěšné. (Žd 13,17; B21)  
   V Kristu
Pavel Kalous, pastorPoslední aktualizace: 19/10/19 21:23

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Naše křesťanské společenství nepobírá ani nepožaduje od státu žádné finanční prostředky. Jeho činnost a aktivity jsou hrazeny jedině a pouze z dobrovolných darů svých členů, sympatizujících dárců či sponzorů.

kdo jsme

Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které uznává Písma Starého i Nového zákona

jako Bohem určený základ své víry a života, věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele, a přijímají Ducha svatého jako Kristova přítomného zástupce na Zemi. Ichthys je svobodným společenstvím, které může navštívit každý bez rozdílu barvy pleti, společenského postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu.

Kristus pověřil své následovníky, aby šli ke všem národům, získávali mu učedníky, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učili je, aby zachovali všechno, co jim přikázal. Jinde říká - "Milujte." Naše víra nechť se uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství křesťanů, jejichž životní styl ukazuje na toho, v koho uvěřili a oslavili tak Jeho jméno.


AKTUÁLNĚ
Téma pro biblické skupinky.

Téma: Život a služba první církve (… navraťme se ke kořenům).

Skutky apoštolské 9:1  Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi 2  a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.... (čti celou kapitolu).


POZOR. POZOR. POZOR.

CDčka naší hudební chválicí skupiny "Nadosah" stále k dispozici.
K dispozici.


Základy víry.

Každý čtvrtek (18:00).

Info: Nová série „Základů křesťanské víry“ začíná - 26. září (stále pokračuje).

Lekce jsou zdarma a k ničemu nezavazují.

Každý je srdečně vítaný.


Biblická hodina: středa 23. říjen - 18.00

Téma: Naplň Boží dům.

Bible:  Když to uslyšel jeden z hostí, řekl mu: "Blaze tomu, kdo bude jíst chléb v království Božím." 16  Ježíš mu řekl: "Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. 17  Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: `Pojďte, vše už je připraveno.´ 18  A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: `Koupil jsem pole a musím se jít na ně podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.´ 19  Druhý řekl: `Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu!´ 20  Další řekl: `Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.´ 21  Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: `Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé.´ 22  A služebník řekl: `Pane, stalo se, jak jsi rozkázal a ještě je místo.´ 23  Pán řekl služebníkovi: `Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. 24  Neboť vám pravím: Nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.´" (Lukáš 14:15-24)


Nedělní shromáždění: 20. říjen - 9.30

Téma: Lid šel, i když to Bůh neřekl.

Biblický oddíl: Z oněch mužů, kteří šli prozkoumat zemi, zůstali naživu Jozue, syn Núnův, a Káleb, syn Jefunův. 39  Když Mojžíš oznámil všem Izraelcům tato slova, začal lid velice truchlit. 40  Za časného jitra vystoupili nahoru na pohoří. Řekli: "Jsme připraveni vystoupit k místu, o němž Hospodin mluvil. Víme, že jsme zhřešili." 41  Ale Mojžíš je varoval: "Proč zase přestupujete Hospodinův rozkaz? Nezdaří se vám to. 42  Nevystupujte tam - vždyť ve vašem středu není Hospodin -, abyste neutrpěli porážku od svých nepřátel. 43  Amálekovci a Kenaanci tam budou proti vám a vy padnete mečem, protože jste se odvrátili od Hospodina. Hospodin s vámi nebude." 44  Přesto opovážlivě vystoupili nahoru na pohoří; ale schrána Hospodinovy smlouvy ani Mojžíš se nehnuli ze středu tábora. 45  Vtom sestoupili Amálekovci a Kenaanci, kteří sídlili v onom pohoří, a bili je a pobíjeli až do Chormy. (Numeri 14:38-45)

Info: Ichthys, Lovosice - 17.00 (husitský kostel, ul. Krátká).


Co nás čeká:

_

_ Nová série "Základů křesť. víry" začíná - čtvrtek - 10. říjen - 18.00 (pokračuje)

_ "Drátkování"- sobota - 19. říjen - 14.00

_ "Večer modliteb a chval" - pátek - 1. listopad - 18.00

_ "Výroba adventních věnců" - pátek - 29. říjen - 17.00

_ "Den pro Izrael" (ve spolupráci s ICEJ) - neděle - 1. prosinec - 17.00alternativní navigace

HOME|ARCHA|ENGLISH CAMP|MLÁDEŽ|KE STAŽENÍ|GALERIE|KAPELA|KONTAKT


TOPlist