sdílej

sdílejte na facebooku

sdílejte na twitteru

   ÚVODNÍK      Když je důkladně zbičovali, zavřeli je do vězení a žalářníkovi poručili, aby je dobře hlídal. On je podle toho rozkazu zavřel do nejbezpečnější cely a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta.

(Sk 16,23-26)


    Tento příběh mne vždy fascinoval. Apoštol Pavel a jeho věrný spolupracovník Silas se pro evangelium dostávají do vězení. Jsou zbičováni, uvězněni a žalářník jim ještě dá nohy do klády. A přesto, ničím z toho není Pavel a Silas skutečně spoután. Jen si celý obraz zkusme představit.
    Občas mi někdo položí otázku, kam bych zařadil náš sbor? Zda-li jsme tradiční, tradiční evangelikálové nebo charismatici či letniční. Popravdě, já to nijak neřeším a nikdy jsem neřešil. A vlastně, je mi jedno, kdo a kam nás chce zařadit.
    Naopak, ještě se modlí a zpěvem chválí Boha. To vše dělají nahlas, takže je slyší i ostatní vězňové. A slyší je také Pán.
    Bratři a sestry, nejsme v podobné situaci. A přesto je velmi důležité, abychom byli slyšet. Kolem nás je totiž stále mnoho spoutaných a uvězněných lidí. Nejsou sice v kamenném vězení, ale uvěznění jsou. Pouta hříchu jsou totiž nemilosrdná, drásají lidské nitro až do morku kostí.
    Paradoxem někdy bývá, že lidé, kteří jinak v Boha nevěří, Jej za to viní (… kdyby byl Bůh, tak by ...).
    Pavel a Silas se dostali do vězení proto, že osvobodili mladou ženu (byla to otrokyně, člověk bez ceny), která byla obsazena, spoutána démonem (věštila). Svým majitelům vydělávala věštbou nečisté peníze.
    Lidé mohou trpět mnohými spoutanostmi. Mohou být spoutaní dokonce svými partnery, společenskými konvencemi, svou minulostí ... A mohou být spoutáni také démony.  
    Nic z toho však není neřešitelné. Kristus je dostatečný lék na vše. Ve zmíněném textu čteme, že oba Boží služebníci chválili Boha a dělali to nahlas, takže je obyvatelé vězení slyšeli. Chválíme-li Pána za každé situace, slyší nás i náš živý Pán.  
    Občas si uvědomím, kolik lidí už slyšelo zpívat naše nedělní chvalozpěvy, zvláště v teplejších měsících, kdy máme otevřená okna naší modlitebny.  
    Slyší-li nás ostatní lidé, je-li církev slyšitelná, pak vězte, že svou církev slyší také Pán církve, vzkříšený Kristus. Proto také mohou lidem spadnout pouta a být zachráněni. Třeba jako žalářník onoho vězení. A nejen on.  V Kristu
Pavel Kalous, pastorPoslední aktualizace: 21/08/17 10:55

ZÁKLADNÍ INFORMACE


Naše křesťanské společenství nepobírá ani nepožaduje od státu žádné finanční prostředky. Jeho činnost a aktivity jsou hrazeny jedině a pouze z dobrovolných darů svých členů, sympatizujících dárců či sponzorů.

kdo jsme

Ichthys Litoměřice, je svobodným evangelikálním společenstvím, které uznává Písma Starého i Nového zákona

jako Bohem určený základ své víry a života, věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Spasitele, a přijímají Ducha svatého jako Kristova přítomného zástupce na Zemi. Ichthys je svobodným společenstvím, které může navštívit každý bez rozdílu barvy pleti, společenského postavení a slyšet biblické poselství pro dnešní dobu.

Kristus pověřil své následovníky, aby šli ke všem národům, získávali mu učedníky, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učili je, aby zachovali všechno, co jim přikázal. Jinde říká - "Milujte." Naše víra nechť se uplatňuje láskou k bližnímu. Proto chceme zakládat a budovat společenství křesťanů, jejichž životní styl ukazuje na toho, v koho uvěřili a oslavili tak Jeho jméno.


AKTUÁLNĚ
Téma pro biblické skupinky.

Téma: Život a služba první církve (… navraťme se ke kořenům).

Skutky apoštolské 4:1  Když Petr a Jan ještě mluvili k lidu, přišli na ně kněží s velitelem chrámové stráže a saduceji, 2  rozhořčeni, že učí lid a hlásají, že v Ježíši je vzkříšení z mrtvých. 3  Násilím se jich chopili a vsadili je na noc do vězení, neboť už byl večer. 4  Ale mnozí z těch, kteří slyšeli Boží slovo, uvěřili, takže jich bylo již na pět tisíc.!" … (čti celou kapitolu)


POZOR. POZOR. POZOR.

CD-novinka naší hudební chválicí skupiny: "Slunečnice."
Vyjde v průběhu roku 2017.


Základy víry.

V úterý (18:00).

Info: Nová série „základů“ začne během září.

Konkrétní datum bude upřesněno.

Lekce jsou zdarma a k ničemu nezavazují.

Každý je srdečně vítaný.


Biblická hodina: středa 23. srpen - 18.00

Téma: Služba nedokonalých (15. část, „zmocněni Duchem svatým ke svědectví“)

Text: Dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky … (Sk 1,8)


Nedělní shromáždění: 27. srpen - 9.30

Téma: Namáháš-li se, Ježíš ti chce pomoci.

 Bible: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží." (Matouš 11:28-30)


Co nás čeká:

_ Setkání "dorostu" - každý pátek, 17.00 (bližší info Naděje Z. a Lukáš K.)

_

_ Harvey Boyd /USA/ - víkend 1. - 3. září (vyučuje a slouží službou uzdravení)

_ prof. Hong /Jižní Korea/ - neděle 17. září (téma: Evangelizace)

_ Podzimní BAZAR (nejen oblečení) - sobota 14. říjen (9:00-17:00).

_ Den pro Izrael - neděle 5. listopad – 16.00 (RNDr. Mojmír Kallus s hostem z Izraele)alternativní navigace

HOME|ARCHA|ENGLISH CAMP|MLÁDEŽ|KE STAŽENÍ|GALERIE|KAPELA|KONTAKT


TOPlist